Zaujímavé

Prezident Bill Clinton podpisuje zákon o autorskom práve Digital Millenium Copyright

Prezident Bill Clinton podpisuje zákon o autorskom práve Digital Millenium Copyright


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Podľa spravodajskej správy ABC to nebol nikto iný ako samotná popová ikona Prince, ktorý sa objavil na 29-sekundovom domácom videu batoľaťa skotúľajúceho sa k sotva počuteľnému soundtracku k jeho hitu „Let's Go Crazy“ z roku 1984 a následne vyvolal vysokú -legálne zúčtovanie profilov, na ktorých sa zúčastňujú YouTube, Universal Music Group a žena v domácnosti z Pensylvánie s názvom Stephanie Lenz. Rovnako ako žaloby, ktoré nakoniec ukončili činnosť spoločnosti Napster, aj tento prípad zahŕňal časť federálnej legislatívy, ktorá pomohla vytvoriť legálne mínové pole obklopujúce používanie digitálnej hudby vo veku internetu. Tieto právne predpisy, nazývané Digital Millenium Copyright Act (DMCA), podpísal zákon Bill Clinton 28. októbra 1998.

Návrh zákona DMCA bol počas svojej legislatívnej cesty americkým senátom a Snemovňou reprezentantov výrazne podporovaný odvetviami obsahu - Hollywoodom, hudobným priemyslom a vydavateľmi kníh. DMCA bola napísaná s cieľom posilniť existujúcu federálnu ochranu autorských práv pred novými hrozbami, ktoré predstavuje internet a demokratizácia špičkových technológií. V legislatíve, ako bola nakoniec schválená, však bolo ustanovenie „bezpečného prístavu“, ktoré spoločnostiam prevádzkujúcim platformy poskytuje ochranu obsahu prispievaného používateľmi pred zodpovednosťou za činy porušovania autorských práv týmito používateľmi. Práve kvôli tomuto ustanoveniu sa prevádzkovatelia platforiem na zdieľanie súborov, ako sú Grokster a Napster, pokúsili skryť počas svojich neúspešných pokusov brániť sa pred súdnymi spormi inšpirovanými DMCA na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia.

DMCA výslovne schválila držiteľov autorských práv k vydávaniu oznámení o zastavení šírenia jednotlivcom alebo spoločnostiam, o ktorých sa predpokladá, že sa dopúšťajú porušovania autorských práv k dielu chránenému autorskými právami. Obvinenie z porušenia autorských práv v prípade batoľaťa „Let's Go Crazy“ pochádzalo od Universal Music Group, ktorá vystupovala ako vydavateľ hudby Prince v júni 2007, a spoločnosť YouTube reagovala okamžitým odstránením videa urážajúceho video spolu so zhruba 200 ďalšími, o ktorých sa domnievala aj Univerzálne byť v rozpore so zákonom. Stephanie Lenz sa odvolala proti zastaveniu šírenia svojho domáceho videa na YouTube na základe toho, že sotva počuteľný klip Prince je v súlade s dlho zaužívanou doktrínou Fair Use. Video bolo obnovené, keď Universal do dvoch týždňov nepodal na Lenza formálnu žalobu o porušení zákona.


História DMCA

Definícia DMCA - DMCA (Digital Millenium Copyright Act) predstavuje jednu z najväčších reforiem autorských zákonov. Hlavnými problémami tohto návrhu zákona sú ustanovenia týkajúce sa obchádzania technológií chránených autorskými právami, otázky spravodlivého použitia v digitálnom veku a zodpovednosti poskytovateľa online služieb. Medzi zodpovednosti online poskytovateľa služieb patria informácie o škodách, postupy pri oznámení/stiahnutí a bezpečné prístavy. Článok 11 poskytuje spoločnostiam opravné prostriedky proti obchádzaniu. Oddiel 1201 vysvetľuje neoprávnené použitie diela chráneného autorskými právami a opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému kopírovaniu. Niektoré výnimky z obchádzania obmedzení zahŕňajú neziskové alebo vzdelávacie knižnice, reverzné inžinierstvo v oblasti identifikácie a analýzy prvkov a napríklad výskum šifrovania. Procedúry oznámenia a stiahnutia umožňujú vlastníkovi autorských práv podať oznámenie. Ak poskytovateľ služby odstráni materiál uvedený v oznámení, potom je poskytovateľ oslobodený od peňažnej zodpovednosti. Poskytovateľ služieb môže tiež podať odpor voči oznámeniu. Ak osoba vedome uvedie nesprávne dielo, ktoré porušuje autorské práva, zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí. Toto ustanovenie z toho, čo som videl, sa veľmi neuplatňuje.

Hlava III povoľuje určité výnimky pre vlastníkov programu na reprodukcie alebo úpravy. Existujú ustanovenia, ktoré umožňujú reprodukovať program za účelom údržby alebo opravy počítača. Oddiel 112 poskytuje výnimky pre záznam na prenos vrátane webových prenosov a rozhlasových staníc.

Vďaka tomuto návrhu zákona sú stanovené nové obmedzenia pre práva na verejné vystúpenie pre zvukové záznamy vrátane pozemných vysielacích staníc, ako je KEXP. Pribudli nové výnimky pre neziskové knižnice, webové vysielanie a dištančné vzdelávanie.


Digital Millenium Copyright Act (DMCA) je americký zákon, ktorý implementuje dve zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) z roku 1996.   DMCA   taktiež pokrýva celý rad ďalších problémov autorských práv týkajúcich sa technológie a internetu.   Prezident Bill Clinton podpísal zákon DMCA  into 28. októbra 1998.   DMCA   pridáva a upravuje časti autorského zákona a tiež vytvára dve nové kapitoly v hlave 17 kódexu USA.

Tento zákon bol stredobodom celého radu kontroverzných záležitostí týkajúcich sa duševného vlastníctva a internetu kvôli jeho zákazu obchádzania technológií správy digitálnych práv (DRM), jeho procesu odstraňovania chráneného obsahu z webových stránok a jeho bezpečného prístavu. ustanovenie pre webové stránky, ktoré zobrazujú obsah chránený autorskými právami, ktorý bol uverejnený používateľmi bez súhlasu držiteľa práv.

Safe Harbor- ktorý sa zaoberá  anas ISP   odstraňovaním diskutabilného obsahu, aby sa zabránilo zodpovednosti za súvisiace porušenie autorských práv-  má niekoľko rôznych komponentov, vrátane ustanovení o „upozornení a zastavení šírenia“ a „odporu voči oznámeniu a vrátení“. „postupy.


Obsah

Digital Millenium Copyright Act (DMCA) mal svoj základ ako súčasť záväzku USA dodržiavať dve zmluvy schválené Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v decembri 1996, ktoré sa zaoberali povahou autorských práv s modernými informačnými systémami, ako napr. internet. V zmluve WIPO o autorských právach sa uvádza, že mnohé elektronické diela sú spôsobilé na ochranu autorských práv, a stanovilo sa, že obchádzanie technologických opatrení používaných na zabezpečenie elektronických diel má byť zakázané. Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch sa snažila normalizovať ochranu autorských práv k vykonávaným dielam čo najjednotnejšie pre členské štáty. [3]

Proces ratifikácie zmlúv v USA bol prvým zásadným právnym predpisom týkajúcim sa autorských práv od autorského zákona z roku 1976 a viedol k vzniku mnohých zainteresovaných skupín, ktoré vyjadrili obavy v súvislosti s vykonávaním zmlúv, vrátane výrobcov a distribútorov obsahu, výrobcovia technológií, poskytovatelia online služieb, výskumníci a akademici a skupiny spotrebiteľov. Niektoré skupiny vyzvali k silnejšiemu presadzovaniu autorských práv, iné hľadali uvoľnenie pravidiel. Keď sa návrh zákona tvoril vo Výbore pre obchod v Snemovni reprezentantov, výbor uznal, že konečný návrh zákona bude oveľa komplexnejší než len reforma autorských práv, ale bude stanovovať kľúčové zásady na trhu digitálneho obchodu. [3]

Pri hodnotení presadzovania zmluvy WIPO o autorskom práve s jej ustanoveniami o obchádzaní autorských práv v USA zákonodarcovia uznali, že tradične autorské právo vo všeobecnosti nezodpovedá médiu diela, pretože je spravidla nemožné vytvoriť presnú kópiu analógu. predtým pracovali a v súčasnosti sa právo zaoberalo iba nezákonnými činmi porušovania autorských práv. Pretože digitálna technológia môže umožniť výrobu nekonečného počtu presných kópií diel, zákonodarcovia súhlasili, že musia rozšíriť autorské právo tak, aby zahŕňalo okrem aktov obchádzania obmedzení aj zariadenia a služby, ktoré je možné použiť na obchádzanie zákona. [3] Pri stanovovaní tohto zákonodarcovia tiež uznali, že by to malo negatívny vplyv na spravodlivé používanie bez výnimiek, pretože elektronické diela môžu potenciálne spadať do verejného vlastníctva, ale stále sú mimo rámca opatrení zameraných na obchádzanie opatrení, ale musia tiež vyvážiť práva držitelia autorských práv. Prijatý zákon DMCA obsahoval určitý základný príspevok k spravodlivému použitiu, napríklad na obmedzené reverzné inžinierstvo a na bezpečnostný výskum. Zákonodarcovia sa rozhodli vytvoriť mechanizmus na tvorbu pravidiel prostredníctvom amerického úradu pre ochranu autorských práv, ktorý by preskúmal stav autorských práv a spravodlivé používanie, aby sa obmedzili triedy náhrad za spravodlivé použitie, ktoré by sa považovali za zákonné prostriedky používania technológie na obchádzanie zákonov. [3]

Hlava I: Zákon o autorských právach a výkonných zmluvách a zvukových záznamoch WIPO

DMCA hlava I, zákon o implementácii zmlúv WIPO o autorských právach a výkonoch a zvukových záznamoch, mení a dopĺňa autorské právo USA tak, aby bolo v súlade so zmluvou WIPO o autorskom práve a zmluvou WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch, prijatou na diplomatickej konferencii WIPO v decembri 1996. Zmluvy majú dve hlavné časti . Jedna časť obsahuje diela, na ktoré sa vzťahuje niekoľko zmlúv v zákonoch o prevencii kopírovania v USA, a názov pomenovala. Ďalšiu analýzu tejto časti zákona a prípadov, ktoré sa naň vzťahujú, nájdete v zákone WIPO o autorských právach a výkonoch a o zvukových záznamoch.

Druhá časť (17 U.S.C. 1201) je často známa ako ustanovenia DMCA o obchádzaní opatrení. Tieto ustanovenia zmenili opravné prostriedky pre obchádzanie systémov predchádzania kopírovaniu (nazývané aj „technické ochranné opatrenia“). Táto časť obsahuje množstvo konkrétnych obmedzení a výnimiek, napríklad pre vládny výskum a reverzné inžinierstvo v špecifikovaných situáciách. Napriek tomu, že názov článku 1201 písm. C) uvádza, že tento oddiel nemení základné hmotné práva, opravné prostriedky alebo obrany, autorské práva, tieto obrany nesprístupnil pri žalobách o obchádzanie. Táto sekcia neobsahuje výnimku z trestného činu spravodlivého použitia ani požiadavku vedca, takže trestnoprávna zodpovednosť by sa mohla vzťahovať aj na neúmyselné obchádzanie na legitímne účely. [4]

Hlava II: Akt o obmedzení zodpovednosti za porušenie autorských práv online

DMCA hlava II, zákon o obmedzení zodpovednosti za porušenie autorských práv online („OCILLA“), vytvára bezpečný prístav pre poskytovateľov online služieb (OSP vrátane ISP) pred zodpovednosťou za porušenie autorských práv za predpokladu, že spĺňajú špecifické požiadavky. [5] OSP musia dodržiavať a spĺňať určité predpísané zásady bezpečného prístavu a musia okamžite zablokovať prístup k údajnému materiálu, ktorý porušuje autorské práva (alebo odstrániť takýto materiál zo svojich systémov), keď dostanú upozornenie na porušenie autorských práv od držiteľa autorských práv alebo zástupcu držiteľa autorských práv ( proces „oznámenia a zastavenia šírenia“). OCILLA tiež obsahuje ustanovenie o kontraotifikácii, ktoré ponúka OSP bezpečný prístav zodpovednosti voči svojim užívateľom, ak používatelia tvrdia, že príslušný materiál v skutočnosti neporušuje. OCILLA tiež uľahčuje vydávanie súdnych príkazov voči OSP na zabezpečenie identity ich používateľov.

Hlava III: Zákon o zabezpečení konkurencie v údržbe počítača

DMCA hlava III upravila časť 117 názvu autorských práv tak, aby opravujúce počítače mohli pri práci na počítači vytvárať určité dočasné, obmedzené kópie. Zvrátilo to precedens, ktorý bol zavedený MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9. kor. 1993).

Hlava IV: Rôzne ustanovenia

Hlava IV DMCA obsahuje rad ustanovení:

 • Objasnené a doplnené k povinnostiam Úradu pre autorské práva.
 • Pridaná dočasná kópia pre poskytovateľov vysielania vrátane určitých zákonných licencií.
 • Doplnené ustanovenia na uľahčenie dištančného vzdelávania.
 • Pridané ustanovenia na pomoc knižniciam pri uchovávaní zvukových záznamov zvukových záznamov.
 • Doplnené ustanovenia týkajúce sa kolektívneho vyjednávania a prevodu práv na filmy.

Hlava V: Zákon o ochrane dizajnu trupu plavidla

DMCA Hlava V pridala sekcie 1301 až 1332 na pridanie a sui generis ochrana konštrukcií trupu lode. Návrhy trupov lodí sa nepovažujú za chránené autorským zákonom, pretože lode sú užitočné predmety, ktorých formu nemožno oddeliť od ich funkcie, ako to určuje prípad Najvyššieho súdu. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.. [3] [6] [7]

Okrem bezpečných prístavov a výnimiek, ktoré štatút výslovne uvádza, 17 U.S.C. 1201 (a) (1) požaduje, aby Kongresový knihovník udelil výnimky zo zákazu obchádzania technológie riadenia prístupu. Výnimky sú udelené, ak sa preukáže, že technológia riadenia prístupu mala zásadný nepriaznivý vplyv na schopnosť ľudí používať diela chránené autorskými právami, ktoré neporušujú autorské práva.

Pravidlá výnimiek sa revidujú každé tri roky. Verejnosť predkladá návrhy na výnimky registrátorovi autorských práv a po procese vypočutí a verejných pripomienok registrátor odporučí konečné pravidlo a vydá ho knihovník. Výnimky uplynú po troch rokoch a musia byť predložené znova v nasledujúcom cykle tvorby pravidiel.

Predchádzajúce výnimky

Autorský úrad schválil dve výnimky v roku 2000, štyri v roku 2003, šesť v rokoch 2006 a 2010, päť v roku 2012 a deväť v roku 2015.

V roku 2000, pri prvej tvorbe predpisov, úrad oslobodil: [8]

 • „Kompilácie pozostávajúce zo zoznamov webových stránok blokovaných filtráciou softvérových aplikácií“ (obnovené v roku 2003, ale neobnovené v roku 2006) a
 • "Literárne diela vrátane počítačových programov a databáz chránené mechanizmami riadenia prístupu, ktoré neumožňujú prístup z dôvodu poruchy, poškodenia alebo zastaranosti." (zrevidované a obmedzené v roku 2003 a znova v roku 2006).

V roku 2003 úrad vypracoval nasledujúce pravidlá: [9]

 • Výnimka z filtrovania z roku 2000 bola zrevidovaná a obnovená.
 • Výnimka z roku 2000 „Literárne diela vrátane počítačových programov“ bola obmedzená na „Počítačové programy chránené hardvérovými kľúčmi, ktoré zabraňujú prístupu z dôvodu poruchy alebo poškodenia a ktoré sú zastarané“ a táto výnimka bola obnovená v rokoch 2006 aj 2010.
 • Bola zavedená nová výnimka pre elektronické knihy, pri ktorých opatrenia technologickej ochrany bránili používaniu softvéru na čítanie alebo čítačiek obrazovky. Táto výnimka bola obnovená v rokoch 2006, 2010, 2012 a 2015.
 • Nová výnimka bola udelená pre „Počítačové programy a videohry distribuované vo formátoch, ktoré sú zastarané a ktoré ako podmienku prístupu vyžadujú pôvodné médium alebo hardvér“. Táto výnimka bola obnovená v roku 2006, ale nie v roku 2010.

V roku 2006 úrad vypracoval tieto pravidlá: [10]

 • Výnimka z roku 2003 o zastaraných počítačových programoch a videohrách bola obnovená.
 • Výnimka z roku 2003 pre počítačové programy chránené hardvérovými kľúčmi bola obnovená.
 • Výnimka z roku 2003 pre elektronické knihy bola obnovená.
 • Bola udelená nová výnimka pre zvukové nahrávky povolené po tom, čo boli na niektorých diskoch CD Sony nájdené bezpečnostné chyby v systéme ochrany proti kopírovaniu, ktorý však nebol v roku 2010 obnovený.
 • Bola implementovaná nová výnimka vzťahujúca sa na audiovizuálne diela zahrnuté vo vzdelávacej knižnici odboru filmových alebo mediálnych štúdií vysokej školy alebo univerzity, ktorá v roku 2010 nebola obnovená.
 • Bola implementovaná nová výnimka umožňujúca obchádzanie povolení, aby sa mobilné telefóny mohli pripojiť k bezdrôtovým sieťam. Táto výnimka bola zrevidovaná v roku 2010 s cieľom špecifikovať použité telefóny a vyžadovať autorizáciu od operátora bezdrôtovej siete. V roku 2010 bola zavedená ďalšia výnimka pre bezdrôtové telefóny, ktorá sa týka softvéru interoperability v samotnom telefóne.

Rulemaking sa mal uskutočniť v roku 2009, ale konečné pravidlo bolo vydané až nasledujúci rok. Výnimky z roku 2010 vydané v júli 2010 sú tieto: [11]

 • Videosekvencie na diskoch DVD, ktoré sú zákonne vyrobené a získané a ktoré sú chránené systémom kódovania obsahu, keď sa obchádzanie vykonáva výlučne s cieľom dosiahnuť začlenenie krátkych častí filmov do nových diel na účely kritiky alebo komentárov a kde osoba obchádzajúca obchádzanie sa domnieva a má rozumné dôvody domnievať sa, že obchádzanie je nevyhnutné na splnenie účelu použitia v nasledujúcich prípadoch:
  • Využitie vo vzdelávaní vysokoškolskými a univerzitnými profesormi a vysokoškolákmi a študentmi filmových a mediálnych štúdií
  • Dokumentárna tvorba
  • Zastaraný softvér a formáty videohier.
  • Nekomerčné videá. (Nová výnimka v roku 2010, podobná predchádzajúcej výnimke pre vzdelávanie.)
  • Informácie získané z testovania zabezpečenia slúžia predovšetkým na zvýšenie bezpečnosti majiteľa alebo prevádzkovateľa počítača, počítačového systému alebo počítačovej siete a
  • Informácie získané z testovania zabezpečenia sa používajú alebo udržiavajú spôsobom, ktorý neumožňuje porušenie autorských práv alebo porušenie platných zákonov. (Nová výnimka v roku 2010.)

  Výnimky z roku 2012 vydané v novembri 2012 [12] sú určené pre:

  • Literárne diela distribuované elektronicky, ktoré sú chránené technologickými opatreniami, ktoré buď znemožňujú funkciu čítania nahlas, alebo zasahujú do čítačiek obrazovky alebo iných aplikácií alebo pomocných technológií.
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú smartfónom a prenosným viacúčelovým mobilným počítačom vykonávať zákonne získané softvérové ​​aplikácie, pričom obchádzanie sa vykonáva výlučne za účelom umožnenia interoperability týchto aplikácií s počítačovými programami v smartfóne alebo zariadení alebo umožnenia odstránenia softvéru z smartphone alebo zariadenie
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú určitým typom bezdrôtových zariadení pripojiť sa k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti, ak sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom pripojenia k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti a takéto pripojenie je schválené prevádzkovateľom takejto siete
  • Filmy (vrátane televíznych relácií a videí), ako sú definované v 17 U.S.C. 101, kde sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom použitia krátkych častí filmov na účely kritiky alebo komentovania v obmedzených prípadoch
  • Filmy a iné audiovizuálne diela na diskoch DVD, ktoré sú chránené systémom kódovania obsahu alebo ktoré sú distribuované online službou a chránené technologickými opatreniami, ktoré riadia prístup k takýmto dielam, ak obchádzanie súvisí s vývojom titulkov a popisných zvukových technológií

  Výnimky z roku 2015 vydané v októbri 2015 [13] sú určené pre:

  • Filmy (vrátane televíznych relácií a videí), ako sú definované v 17 U.S.C. 101, ak sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom použitia krátkych častí filmov na účely kritiky alebo komentovania v obmedzených prípadoch,
  • Literárne diela distribuované elektronicky, ktoré sú chránené technologickými opatreniami, ktoré buď bránia povoleniu funkcie čítania nahlas, alebo zasahujú do čítačiek obrazovky alebo iných aplikácií alebo pomocných technológií,
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú nasledujúcim typom bezdrôtových zariadení pripojiť sa k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti, ak sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom pripojenia k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti a takéto pripojenie je schválené prevádzkovateľom takejto siete,
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú smartfónom, tabletom a prenosným viacúčelovým mobilným počítačom a inteligentným televízorom vykonávať zákonne získané softvérové ​​aplikácie, pričom obchádzanie sa vykonáva výlučne za účelom umožnenia interoperability týchto aplikácií s počítačovými programami v smartfóne alebo zariadení alebo povoliť odstránenie softvéru zo smartfónu alebo zariadenia,
  • Počítačové programy, ktoré sú obsiahnuté v motorovom pozemnom vozidle a kontrolujú jeho fungovanie, ako je osobný automobil, úžitkové motorové vozidlo alebo mechanizované poľnohospodárske vozidlo, s výnimkou počítačových programov určených predovšetkým na ovládanie telematických alebo zábavných systémov pre tieto vozidlá pri obchádzaní je nevyhnutným krokom, ktorý vykonal autorizovaný vlastník vozidla za účelom diagnostiky, opravy alebo zákonnej úpravy funkcie vozidla,
  • Počítačové programy, ak sa obchádzanie vykonáva na zákonne získanom zariadení alebo stroji, na ktorom počítačový program funguje, výlučne na účely výskumu bezpečnosti v dobrej viere a neporušuje žiadne platné zákony,
  • Videohry vo forme počítačových programov včlenených do fyzických alebo stiahnutých formátov, ktoré boli legálne získané ako úplné hry, keď vlastník autorských práv alebo jeho splnomocnený zástupca prestal poskytovať prístup na externý počítačový server potrebný na uľahčenie procesu autentifikácie, ktorý umožní lokálne hrateľnosť,
  • Počítačové programy, ktoré prevádzkujú 3D tlačiarne a používajú technologické opatrenia závislé od mikročipov na obmedzenie používania východiskových surovín, ak sa obchádzanie vykonáva výlučne na účely použitia alternatívnych vstupných surovín, a nie na účely prístupu k návrhovému softvéru, návrhovým súborom alebo patentovaným údajom, a
  • Literárne diela pozostávajúce zo kompilácií údajov generovaných zdravotníckymi pomôckami, ktoré sú úplne alebo čiastočne implantované do tela, alebo ich zodpovedajúcich osobných monitorovacích systémov, kde takéto obchádzanie vykonáva pacient výlučne za účelom zákonného prístupu k údajom generovaným jeho pacientom vlastné zariadenie alebo monitorovací systém.

  Výnimky na rok 2018 vydané v októbri 2018 sa týkajú: [14]

  • Filmy (vrátane televíznych relácií a videí), ako sú definované v 17 U.S.C. 101, kde sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom použitia krátkych častí filmov na účely kritiky alebo komentárov, na vzdelávacie účely pod dohľadom alebo na zabezpečenie dostupnosti pre študentov so zdravotným postihnutím vo vzdelávacích inštitúciách
  • Literárne diela distribuované elektronicky, ktoré sú chránené technologickými opatreniami, ktoré buď znemožňujú funkciu čítania nahlas, alebo zasahujú do čítačiek obrazovky alebo iných aplikácií alebo pomocných technológií.
  • Literárne diela pozostávajúce zo kompilácií údajov generovaných zdravotníckymi pomôckami, ktoré sú úplne alebo čiastočne implantované do tela alebo ich zodpovedajúcich osobných monitorovacích systémov, výlučne za účelom zákonného prístupu k údajom na vlastnom zariadení
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú bezdrôtovým zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti, ak sa obchádzajú výlučne za účelom pripojenia k bezdrôtovej telekomunikačnej sieti a takéto pripojenie je schválené prevádzkovateľom takejto siete
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú inteligentným telefónom, tabletom a prenosným viacúčelovým mobilným počítačom a inteligentným televízorom vykonávať zákonne získané softvérové ​​aplikácie, pričom obchádzanie sa vykonáva výlučne za účelom umožnenia interoperability týchto aplikácií s počítačovými programami v smartfóne alebo zariadení alebo povoliť odstránenie softvéru zo smartfónu alebo zariadenia
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú inteligentným televízorom vykonávať zákonne získané softvérové ​​aplikácie, pričom obchádzanie sa uskutočňuje výlučne za účelom umožnenia interoperability týchto aplikácií s počítačovými programami v inteligentnej televízii
  • Počítačové programy, ktoré umožňujú zariadeniam s hlasovým asistentom vykonávať zákonne získané softvérové ​​aplikácie, pričom obchádzanie sa vykonáva výlučne za účelom umožnenia interoperability týchto aplikácií s počítačovými programami v zariadení.
  • Počítačové programy, ktoré sú obsiahnuté v motorovom pozemnom vozidle a kontrolujú jeho fungovanie, ako je osobný automobil, úžitkové motorové vozidlo alebo mechanizované poľnohospodárske vozidlo, s výnimkou počítačových programov určených predovšetkým na ovládanie telematických alebo zábavných systémov pre tieto vozidlá, ak sa obchádza nevyhnutný krok, ktorý vykonal autorizovaný vlastník vozidla, aby umožnil diagnostiku, opravu alebo zákonnú úpravu funkcie vozidla
  • Počítačové programy, ktoré sú obsiahnuté v zariadení zákonne zakúpenom smartfóne alebo domácom spotrebiči alebo domácom systéme a ktoré riadia fungovanie zákonne získaného zariadenia alebo domáceho systému, ak je obchádzanie nevyhnutným krokom, ktorý umožňuje diagnostiku, údržbu alebo opravu takéhoto zariadenia alebo systému
  • Počítačové programy, ak sa obchádzanie vykonáva na zákonne získanom zariadení alebo počítači, na ktorom počítačový program funguje, výlučne na účely výskumu bezpečnosti v dobrej viere a neporušuje žiadne platné zákony,
  • Videohry vo forme počítačových programov včlenených do fyzických alebo stiahnutých formátov, ktoré boli legálne získané ako úplné hry, keď vlastník autorských práv alebo jeho splnomocnený zástupca prestal poskytovať prístup na externý počítačový server potrebný na uľahčenie procesu autentifikácie, ktorý umožní lokálne hrateľnosť
  • Videohry vo forme počítačových programov včlenených do fyzických alebo stiahnutých formátov, ktoré boli legálne získané ako úplné hry, ktoré pri hraní nevyžadujú prístup na externý počítačový server a ktoré už nie sú primerane dostupné na komerčnom trhu, výhradne pre účel uchovania hry v hrateľnej forme v oprávnenej knižnici, archívoch alebo múzeu
  • Počítačové programy používané na prevádzkovanie konzol pre videohry výlučne v rozsahu potrebnom na to, aby sa oprávnená knižnica, archívy alebo múzeum zapojila do činností zachovania vyššie uvedených výnimiek videohier
  • Počítačové programy, okrem videohier, ktoré boli získané zákonným spôsobom a ktoré už nie sú primerane dostupné na komerčnom trhu, výlučne na účely zákonného uchovávania počítačového programu alebo digitálnych materiálov závislých od počítačového programu ako podmienky prístupu , oprávnenou knižnicou, archívmi alebo múzeom a
  • Počítačové programy, ktoré prevádzkujú 3D tlačiarne, využívajúce technologické opatrenia závislé od mikročipov na obmedzenie používania východiskových surovín, ak sa obchádzanie vykonáva výlučne za účelom použitia alternatívnej suroviny, a nie za účelom prístupu k návrhovému softvéru, návrhovým súborom alebo patentovaným údajom.

  2015 Štúdia

  Po dlhej kritike (pozri nižšie) 29. decembra 2015 Úrad pre autorské práva inicioval štúdiu na vyhodnotenie prevádzky oddielu 1201 a trojročného procesu tvorby pravidiel. To sa líši od bežných verejných pripomienok k návrhom výnimiek. Zahŕňa úlohu ustanovení o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a trvalých výnimiek a požiadavky samotnej tvorby predpisov. Úrad vydal vyšetrovacie oznámenie so žiadosťou o verejné pripomienkovanie. [15]

  Jednotlivci a organizácie zaslali niekoľko pripomienok. [16] Jednotlivec pripomína, že doložka o autorských právach má obmedzenia. [17] Asociácia amerických vydavateľov a kol. nie je potrebné meniť stanovy ani výrazne meniť tvorbu predpisov. Sú spokojní s ochranou, ktorú im poskytuje, vrátane ustanovení o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a hovoria o umiestnení vozíka pred koňa, keď argumentujú tým, že vyžadujú dôkaz o zmýšľaní, ktoré by mali spotrebitelia pri použití nástrojov na obchádzanie, pred skutočnými aktmi obchádzania. nastať. Podľa ich názoru zmysel § 1201 je predĺžiť, nielen duplikáty, práva držiteľa autorských práv. [18] Spoločnosť amerických archivárov tvrdí, že si nie sú vedomí toho, že ustanovenia článku 1201 písm. A) bodu 2 a článku 1201 písm. B) týkajúce sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi mali akýkoľvek vplyv na odrádzanie od porušovania autorských práv. Vie však, že ustanovenia vytvorili absurdnú situáciu Catch-22 pre všetky archívy, ktoré sa snažili dodržať literu zákona. [19] iFixit tiež hovorí o úlovku 22 o tom, že zdôrazňuje, že keďže je na zástancoch, aby ukázali, že výnimka je relevantná, musia preukázať, že je tu obrovský dopyt na trhu. len keby to bolo legálne. [20] Oznámenie Rapid7, že DMCA nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnostný výskum v dobrej viere tým, že zakazuje výskumníkom obchádzať opatrenia technologickej ochrany (TPM) pri analýze zraniteľnosti softvéru. [21] Cyberlaw Clinic na Harvardskej právnickej fakulte poukazuje na to, že tvorba pravidiel je komplikovaná, ad hoca neprimerane zaťažujúci proces. [22] Profesori Andrea M. Matwyshyn, Steven M. Bellovin, Matt Blaze, J. Alex Halderman a Nadia Heninger spoločne obhajovali, aby bola výnimka z výskumu v oblasti bezpečnosti udelená v trienále v oddiele 1201 Pravidlá tvorby pravidiel trvalá. [23]

  Americká asociácia pre poruchy učenia (LDA) uviedla, že obchádzanie obmedzení DRM s cieľom splniť potreby dostupnosti si zaslúži trvalú výnimku. [24] Entertainment Software Association poskytuje živý a podrobný popis prekvitajúceho trhu, ktorý je možný len vďaka DMCA. [25] Sú hlboko znepokojení ľuďmi so zdravotným postihnutím, ale o túto starosť sa už starajú držitelia autorských práv, takže nie sú potrebné žiadne trvalé výnimky. [26]

  V júni 2017 Úrad pre autorské práva zverejnil správu, v ktorej „zdieľa obavy“, že § 1201 môže mať vplyv na činnosti, ktoré nesúvisia s porušovaním autorských práv, ale vyjadril tiež obavy z oslabenia „práva vlastníkov autorských práv na zmysluplnú kontrolu nad podmienkami prístupu k ich diela online “, čo je podľa nich„ nevyhnutné pre rozvoj digitálneho trhu s kreatívnym obsahom “. [44] Pokiaľ však ide o otázku, či by výnimka z bezpečnostného výskumu udelená v cykle trienále 2015 mala byť nejakým spôsobom trvalá, úrad odporučil, „aby Kongres zvážil rozšírenie dosahu tejto výnimky, čím sa zjednoduší prísna autorizačná požiadavka na výskumníkov a obmedzenia týkajúce sa použitia informácií vygenerovaných z výskumu a upustenia alebo objasnenia viacfaktorového testu “, pričom uvádza, že„ naďalej verí, že výnimka prijatá v roku 2015 môže byť užitočným východiskovým bodom, a poznamenáva, že väčšina výskumných pracovníkov v oblasti bezpečnosti kto požiadal o výnimku .. súhlas. “ [23]

  Proti obchádzaniu

  Ustanovenia o obchádzaní pravidiel v § 1201 zákona DMCA predstavovali na súdoch určité námietky, ktoré však vo všeobecnosti vyhoveli. Aj keď sa spočiatku výzvy zameriavali na jasné aplikácie pre produkty na riadenie prístupu na báze softvéru, v niektorých prípadoch sa uvažovalo o tom, ako sa DMCA rozšírila aj na hardvérové ​​kontroly prístupu.

  Softvérová judikatúra

  Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes/Universal City Studios, Inc. v. Corley - Osem filmových štúdií zažalovalo redaktora Erica Corleyho, Shawna Reimerdesa a Romana Kazana 2600: Hacker Quarterly, za uverejnenie kódu DeCSS, algoritmu na obídenie systému Content Scramble System (CSS) používaného na šifrovanie obsahu DVD. Štúdiá tvrdili, že ide o zariadenie obchádzajúce zákon DMCA. Zatiaľ čo Reimerdes a Kazan uzavreli dekréty o súhlase a boli stiahnutí zo žaloby, Corley v prípade pokračoval a tvrdil, že DeCSS ako počítačový kód je chránený ako sloboda prejavu a že toto je jedno z povolených ustanovení o spravodlivom použití podľa zákona DMCA, aby používatelia mohli vytvárať kópie médií, ktoré sú v zákonnom vlastníctve. Okresný súd aj Druhý obvod odmietli argumenty Corleyho. Aj keď súhlasili, že zatiaľ čo počítačový program môže byť chránený pred hovorom, distribúcia zariadení na obchádzanie opatrení sa nepovažuje za možnosť spravodlivého použitia, na ktorú sa vzťahuje článok 1201, a preto DeCSS porušuje DMCA a nie je chránený právami prvého dodatku. [45]

  Spojené štáty proti Elcom Ltd. - Elcom so sídlom v Moskve vyvinul softvér, ktorý bol schopný odstrániť ochrany, ktoré je možné umiestniť na súbor Adobe Acrobat PDF, napríklad tie, ktoré sa používajú pri distribúcii elektronických kníh. Spoločnosť Adobe požiadala ministerstvo spravodlivosti USA, aby podniklo kroky voči spoločnosti za porušenie zákona DMCA. Elcom argued in court that as written, the DMCA was unconstitutionally too vague and would allow for circumvention of use controls for purposes of fair use, and that it violated the First Amendment by placed too much burden on those seeking to use protected works for fair use. The initial ruling at the U.S. District Court for the Northern District of California rejected both arguments, following on the basis of Corley. The ruling established that the DMCA was not unconstitutional, and that while it place a burden on accessing works for fair use, the DMCA did not outright restrict fair use in the case of the ebook example, the ruling observed that the user may have to type a quote from the ebook rather than copy and paste from the unprotected version. [46]

  321 Studios v. Metro Goldwyn Mayer Studios, Inc. - 321 Studios made copies that allowed users to copy DVDs, including those with CSS copy protection, to another DVD or to a CD-ROM. The company sought declaratory judgment from MGM Studios that their software did not violate the DMCA, or sought to have the DMCA ruled unconstitutional. The case, heard in the United States District Court for the Northern District of California, ruled against 321 Studios on both arguments, based on the past rulings from Corley a Elcom that 321 Studios' software was not protected speech and violated the DMCA with no respect to fair use, and that the questions on the constitutionality of the DMCA were answered from the prior cases. The case law from Corley, Elcom a 321 Studios effectively established that the DMCA could not be challenged as an unconstitutional law. [47]

  Durable goods case law

  Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc. - Chamberlain manufactured garage door openers, while Skylink created universal garage door openers remotes that worked with a variety of manufacturers. Chamberlain had developed a security protocol for its remotes to match the remote to the door opening motor via a software-based rolling code as to prevent unauthorized opening. Skylink had been able to use a resynchronization feature of the Chamberlain security software as to create a universal remote to work with the Chamberlain openers. Chamberlain sued Skylink as it argued the rolling code was effective an access control device and thus Skylink violated the DMCA. Both the United States District Court for the Northern District of Illinois and the United States Court of Appeals for the Federal Circuit ruled in favor of Skylink that there was no DMCA violation. The courts ruled the DMCA did not create a new property right, and thus consumers that owned Chamberlain's product had a right to circumvent any restrictions, since this was typical practice on the market and customers, in purchasing a Chamberlain garage door opener, did not sign off to any end user license agreement to waive away those rights. [48]

  Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. - Lexmark had developed a lock-out mechanism for its ink-jet printers that would require only its own ink cartridges to be used as replacements. The mechanism used an access program from the printer side that would then query a chip on the ink cartridge, and only accept that cartridge if it matched the expected response. Static Control Components had been able to reverse engineer the proper response by reading the program from the printer and were able to make their own third-party ink cartridges that worked with Lexmark printers. Lexmark sued under the DMCA and while they had won at the District Court, the case was reversed by the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit. The Sixth Circuit affirmed that while Lexmark's programs to manage the lockout were copyrightable and thus would be eligible for protections under the DMCA, they had failed to include an anti-circumvention device that "effectively controls access" to the printer lockout program. [47]

  Linking to infringing content

  The law is currently unsettled with regard to websites that contain links to infringing material however, there have been a few lower-court decisions which have ruled against linking in some narrowly prescribed circumstances. One is when the owner of a website has already been issued an injunction against posting infringing material on their website and then links to the same material in an attempt to circumvent the injunction. Another area involves linking to software or devices which are designed to circumvent (digital rights management) devices, or links from websites whose sole purpose is to circumvent copyright protection by linking to copyrighted material. [49]

  Edelman v. N2H2

  In July 2002, American Civil Liberties Union filed a lawsuit on the behalf of Benjamin Edelman, a computer researcher at Berkman Center for Internet and Society, seeking a declaratory judgment to affirm his first amendment rights when reverse engineering the censorware product of defendant N2H2 in case he intended to publish the finding. N2H2 filed a motion to dismiss, which the court granted. [ potrebná citácia ]

  RealNetworks, Inc. v. DVD Copy Control Association, Inc.

  In August 2009, the DVD Copy Control Association won a lawsuit against RealNetworks for violating copyright law in selling its RealDVD software, allowing users to copy DVDs and store them on a harddrive. The DVD Copy Control Association claimed that Real violated the DMCA by circumventing anti-piracy measures ARccOS Protection and RipGuard, as well as breaking Real's licensing agreement with the Content Scrambling System. [50]

  Viacom Inc. v. YouTube, Google Inc.

  On March 13, 2007, Viacom filed a lawsuit against YouTube and its corporate parent Google for copyright infringement seeking more than $1 billion in damages. The complaint was filed in the U.S. District Court for the Southern District of New York.

  Viacom claims the popular video-sharing site was engaging in "massive intentional copyright infringement" for making available a contended 160,000 unauthorized clips of Viacom's entertainment programming. Google relied on the 1998 Digital Millennium Copyright Act's "safe harbor" provision to shield them from liability. [51]

  On June 23, 2010, U.S. District Judge Louis Stanton granted summary judgment in favor of YouTube. [52] The court held that YouTube is protected by the safe harbor of the DMCA. Viacom appealed to the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. [53]

  On April 5, 2012, the federal Second Circuit Court of Appeals vacated Judge Louis Stanton's ruling, and instead ruled that Viacom had presented enough evidence against YouTube to warrant a trial, and the case should not have been thrown out in summary judgment. The court did uphold the ruling that YouTube could not be held liable based on "general knowledge" that users on its site were infringing copyright. The case was sent back to the District Court in New York, [54] and on April 18, 2013, Judge Stanton issued another order granting summary judgment in favor of YouTube. The case is over no money changed hands.

  IO Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc.

  On June 23, 2006, IO Group, Inc. filed a complaint against Veoh Networks, Inc. in the U.S. District Court for California's Northern District. [55]

  IO Group alleged that Veoh was responsible for copyright infringement by allowing videos owned by IO Group to be accessed through Veoh's online service without permission over 40,000 times between the dates June 1 and June 22. [56]

  Veoh is a Flash video site relying on user contributed content. IO Group argued that since Veoh transcoded user uploaded videos to Flash format it became a direct infringer and the materials were under their direct control, thereby disqualifying them for DMCA safe harbor protection.

  The ruling judge disagreed with the argument, stating that

  Veoh has simply established a system whereby software automatically processes user-submitted content and recasts it in a format that is readily accessible to its users. Veoh preselects the software parameters for the process from a range of default values set by the thirdparty software. But Veoh does not itself actively participate or supervise the uploading of files. Nor does it preview or select the files before the upload is completed. Instead, video files are uploaded through an automated process which is initiated entirely at the volition of Veoh's users.

  The Court has granted the Veoh's motion for summary judgment, on the basis of the DMCA, holding that the defendant's video-sharing web site complied and was entitled to the protection of the statute's "safe harbor" provision. [57] Even though Veoh won the court case, it blamed the litigation as one of the causes of its preparing to file Chapter 7 bankruptcy and its subsequent sale to Qlipso. [58] [59]

  Vernor v. Autodesk, Inc.

  After numerous DMCA takedown notices in response to his eBay listings, Timothy S. Vernor sued Autodesk in August 2007, alleging that Autodesk abused the DMCA and disrupted his right to sell used software he bought at a garage sale. [60] In May 2008, a federal district judge in Washington State Autodesk's authorised that the software's license agreement preempted the seller from his rights under the first-sale doctrine. [61] In September 2010, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit reversed, holding that "a software user is a licensee rather than an owner of a copy where the copyright owner (1) specifies that the user is granted a license (2) significantly authorised the user's ability to transfer the software and (3) imposes notable use authorisations." [62]

  Lenz v. Universal Music Corp.

  In 2007, Stephanie Lenz, a writer and editor from Gallitzin, Pennsylvania made a home video of her 13-month-old son dancing to the Prince song "Let's Go Crazy" and posted a 29-second video on the video-sharing site YouTube. Four months after the video was originally uploaded, Universal Music Group, which owned the copyrights to the song, ordered YouTube to remove the video enforcing the Digital Millennium Copyright Act.

  Lenz notified YouTube immediately that her video was within the scope of fair use, and demanded that it be restored. YouTube complied after six weeks—not two weeks, as required by the Digital Millennium Copyright Act—to see whether Universal planned to sue Lenz for infringement. Lenz then sued Universal Music in California for her legal costs, claiming the music company had acted in bad faith by ordering removal of a video that represented fair use of the song. [63]

  In August 2008, U.S. District Judge Jeremy Fogel of San Jose, California ruled that copyright holders cannot order a deletion of an online file without determining whether that posting reflected "fair use" of the copyrighted material.

  On February 25, 2010, Judge Fogel issued a ruling rejecting several of Universal's affirmative defenses, including the defense that Lenz suffered no damages. [64]

  In 2015, the court ultimately upheld the finding that Universal was liable under 17 USC 512(f) (the DMCA's bad faith notice and takedown provision) for failing to consider fair use before sending its initial takedown notice.

  Flava Works Inc. v. Gunter

  In the case of Flava Works Inc. v. Gunter the court denied the defendant safe harbor protection under DMCA 17 U.S.C. § 512 . The district court found that the defendant had knowledge of its users' infringing activity and also failed to prevent future infringing activity. As such the plaintiff's motion for preliminary injunction was granted. [65] On appeal, however, the Seventh Circuit vacated the injunction, citing the standard set in eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., which states that courts should not rely on categorical rules as a standard for injunction. [66]

  Ouellette v. Viacom International Inc.

  In this case of Ouellette v. Viacom International Inc., the court denied plaintiff's attempt to find liability for YouTube and Myspace's takedowns of the plaintiff's homemade videos. Despite potential fair use claims, the court found it impossible to use the DMCA takedown provisions as a foundation for liability. The court found that the safe harbor provision serves "to limit the liability of internet service providers, not to create liability that could not otherwise be imposed under existing law independent of the DMCA." [67]

  Sony v. George Hotz

  In January 2011, Sony Computer Entertainment sued George Hotz over violating the Section 1201 of the Digital Millennium Copyright Act as well as the Federal Fraud and Abuse Act due to facilitating consumers to jailbreak their PlayStation 3 consoles. [68] Hotz argued that because he had purchased the product, he had the right to do with it as he pleased. After three months, Sony and Hotz decided to settle out of court. This also included an injunction against George Hotz, barring him from hacking any more Sony products. [69] [70]

  Automattic, Inc. and Oliver Hotham v. Nick Steiner

  In 2013, Oliver Hotham wrote an article on WordPress (owned by Automattic, Inc.) critical of Straight Pride UK that included material from a press release sent to him by Straight Pride UK's press officer, Nick Steiner. Steiner sent WordPress a DMCA takedown notice claiming that Hotham's article infringed their copyright. WordPress and Hotham sued in a federal District Court in California, under §512(f) of the DMCA, claiming that the takedown notice was fraudulent, and that the takedown cost the plaintiffs time, lost work and attorneys' fees. In 2015, the court issued a default judgment in favor of WordPress and Hotham in the amount of $25,084. [71]

  Abuse of takedown notice

  Google asserted misuse of the DMCA in a filing concerning New Zealand's copyright act, [72] [73] quoting results from a 2005 study by California academics Laura Quilter and Jennifer Urban based on data from the Chilling Effects clearinghouse. [74] Takedown notices targeting a competing business made up over half (57%) of the notices Google has received, the company said, and more than one-third (37%) "were not valid copyright claims." [75]

  Currently, there are three main abuses of the DMCA. First, fair use has been a legal gray area, and subject to opposing interpretations. This has caused inequity in the treatment of individual cases. Second, the DMCA has often been invoked overbearingly, favoring larger copyright holders over smaller ones. This has caused accidental takedowns of legitimate content, such as a record company accidentally removing a music video from their own artist. Third, the lack of consequences for perjury in claims encourages censorship. This has caused temporary takedowns of legitimate content that can be financially damaging to the legitimate copyright holder, who has no recourse for reimbursement. This has been used by businesses to censor competition. [76]

  The use of DMCA-enabled takedown notices has been raised for a number of services that allow users to provide content. Early concerns were focused on peer-to-peer file sharing services such as BitTorrent. Such services grew after Napster was sued by several music industry groups in A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. (2001) which ruled that Napster was liable for enabling copyright infringement under the DMCA since they maintained central servers that tracked file sharing by switching to the peer-to-peer model, these new services avoided this possible legality. However, some still saw legal challenges, such as MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. (2005) based on the fact they were operated commercially and promoted the ability to share copyrighted works. Non-commercial and open-source peer-to-peer services were able to survive from these case laws, leading entertainment groups to deploy software on the services to track downloads, [77] and subsequently attempted to serve takedown notices and sue users on the services for copyright violations under the DMCA since around 2003. [78] However, many of these methods were imprecise, leading to a number of false accusations at users. [79]

  Abuse of the anti-circumvention provision

  In 2015 Volkswagen abused the DMCA to hide their vehicles' emissions cheat. [80] It has been suggested that had the DMCA not prevented access to the software "..a researcher with legal access to Volkswagen's software could have discovered the code that changed how the cars behave in testing.." [81]

  Effect on analog video equipment

  Analog Copy Protection (ACP), the encryption technology created by Rovi Corporation (formerly Macrovision, now TiVo), is designed to thwart users' attempts to reproduce content via analog cables. When a DVD is played through an analog video cable and recorded using a VCR, Rovi's ACP technology will distort the copy partially or completely. [82]

  The technology works by adding additional lines to the video signal. In the NTSC video standard, blank lines (vertical blanking intervals) that the user cannot see are used for functions like closed captioning. Rovi Corporation uses these blank lines to implement its ACP technology. [83]

  The implementation of ACP has been ill-regarded by some video enthusiasts. Many claim that the technology has led to signal issues with VCRs and analog video equipment. Some VCRs misread the encryption used to prevent copying, distorting the video image regardless of whether the recording is original or a copy.

  The DMCA has been criticized for forcing all producers of analog video equipment to support the proprietary copy protection technology of Rovi Corporation, a commercial firm. The producers of video equipment are forced by law to support and implement the corporation's proprietary technology. This benefits Rovi Corporation financially, whereas those forced to implement it receive neither profit nor compensation. [84] [85]

  Additionally, some criticize the implementation of ACP as a violation of their fair use rights. A recently developed TV-streaming product called the Slingbox uses analog signals to convey video from television to a mobile device. However, the encryption used by ACP blocks analog transmission, rendering the Slingbox unusable. Additionally ACP blocks the use of recording for educational purposes. On one or more accounts, students have not been able to cite and record cable sources properly due to ACP restrictions. [86]

  Effect on research

  The DMCA has affected the worldwide cryptography research community, since an argument can be made that any cryptanalytic research violates, or might violate, the DMCA. The arrest of Russian programmer Dmitry Sklyarov in 2001, for alleged infringement of the DMCA, was a highly publicized example of the law's use to prevent or penalize development of anti-DRM measures. [87] While working for ElcomSoft in Russia, he developed The Advanced eBook Processor, a software application allowing users to strip usage restriction information from restricted e-books, an activity legal in both Russia and the United States. [88] Paradoxically, under the DMCA, it is not legal in the United States to provide such a tool. Sklyarov was arrested in the United States after presenting a speech at DEF CON and subsequently spent nearly a month in jail. [89] The DMCA has also been cited as chilling to legitimate users, such as students of cryptanalysis (including, in a well-known instance, Professor Edward Felten and students at Princeton), [90] and security consultants such as Niels Ferguson, who has declined to publish information about vulnerabilities he discovered in an Intel secure-computing scheme because of his concern about being arrested under the DMCA when he travels to the U.S. [91]

  Effect on innovation and competition

  In at least one court case, the DMCA has been used by open source software projects to defend against conversion of software (i.e., license violations) that involved removal of copyright notices. [92]

  There have been several Congressional efforts to modify the Act. The Unlocking Technology Act of 2013 was introduced to attempt to exempt non-infringing uses from the anti-circumvention clause. [93] However, the bill was not passed by Congress. In 2014, the Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act was passed, granting a specific exemption for unlocking cell phones, without affecting the other provisions of the DMCA.

  Bills in 2015 included the Unlocking Technology Act of 2015, [94] and the Breaking Down Barriers to Innovation Act of 2015. [95] Republicans are considering legislation as well, as it becomes clear that Section 1201 is impeding the country's security. Facing escalating numbers of cyberthreats, cybersecurity researchers petitioned to conduct research to keep pace with evolving cybersecurity risks and vulnerabilities, stating: "Without such an exemption, security risks will lie unaddressed and the public will be substantially less safe." [96] The bills are intended to address the fact that section 1201 prevents circumvention even when doing so is not copyright infringement. In addition, the section requires exemption proponents to bear the burden of proof every time their exemption comes up for triennial review, instead of there being a presumption of renewal for an exemption whose importance was previously proven.

  Rick Boucher, a congressman from Virginia, led previous efforts by introducing the Digital Media Consumers' Rights Act (DMCRA).

  A prominent bill related to the DMCA is the Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act (CBDTPA), known in early drafts as the Security Systems and Standards Certification Act (SSSCA). This bill, if it had passed, would have dealt with the devices used to access digital content and would have been even more restrictive than the DMCA. [ nejasný ]

  Senator Thom Tillis introduced a draft revision of the DMCA in December 2020. A fundamental change in his language would be to support "notice and stay down" for service providers, requiring them to take measures to prevent material that has already been determined to be violating copyright to be re-uploaded by users. While the draft was praised by the entertainment industry, free speech advocacy groups feared the language would require services to employ automatic filtering and would further limit freedom of expression. [97]

  On the fifth anniversary of the DMCA, and several times afterwards, the Electronic Frontier Foundation documented harmful consequences of the anti-circumvention provisions. [98] They document that the DMCA:

  1. Stifles free expression, such as in its use against Russian programmer Dmitry Sklyarov, Princeton Professor Edward Felten, and journalists
  2. Jeopardizes fair use
  3. Impedes competition, such as blocking aftermarket competition in toner cartridges, garage door openers, and enforcing walled gardens around the iPod [99] and
  4. Interferes with computer intrusion laws. [100]

  In July 2016, the Electronic Frontier Foundation sued the US government in Green v. Department of Justice alleging that Section 1201 violates the First Amendment. [101]

  The effects of DMCA are compounded by the extension of copyright coverage. The Electronic Frontier Foundation strongly dislikes the effects of the Sonny Bono Copyright Term Extension Act, specifically the extension of time for the protection of creations. [102] They cite Rufus Pollock's study on optimal copyright term length. He found that copyright works best only when the amount of time protected is fourteen years. [103] The EFF also makes the argument that all the side effects of the Sonny Bono Copyright Term Extension Act are negative for all parties except media companies. Therefore, it only helps the big media companies. [102]


  Example of DMCA [ edit | upraviť zdroj]

  An author notes that a company or individual infringed his or her copyright in publishing material without receiving their permission first, paying a fee or crediting the source of the information (plagiarism). If the author cannot find an arrangement with the offender he can address a DMCA to the provider hosting the user website. This text contains several items to respond to. It can be sent by fax, ordinary postal mail or even put on a website at the disposal of the provider. Not all providers accept receipt of the DMCA as scanned and signed images by email. Here is the template of the DMCA request that the author has to fill in and send to the alleged infringer:


  DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

  1. Detailed identity of the copyrighted work that I believe has been infringed upon. This includes identification of the web page or specific posts, as opposed to entire sites. Posts must be referenced by either the dates in which they appear or the permalink of the post

  & gtInclude here the URL to the concerned material infringing your copyright (URL of a website or URL to a post, with title, date, name of the emitter), or link to initial post with sufficient data to find it back easily

  2. Identity of the material that I claim is infringing upon the copyrighted work listed in item #1 above.

  & gtInclude here the name of the concerned litigeous material (all images or posts if relevant) with their complete reference

  3. Location of the author copyright notice (for information).

  & gtInclude here the possible URL of the page in which you have list or give detail about your copyright. This information is optional as all work of the mind are by default protected by the Copyright Berne Convention

  4. Information to permit our company, the provider, to contact you.

  & gtInclude here your email, fax or postal address to quickly get a feedback from the provider.

  Reproduce the next statements:

  I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above on the infringing web pages is not authorized by my registered copyright and by the law. I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner of an exclusive right that is infringed.

  & gtSignature of the author

  In this context the DMCA doesn't require the complete postal address and private phone number of the author. Therefore, most companies don't list these two items in their policies (Google, Blogger) and only need an email of contact in respect with the spirit of the law.

  Only a few companies require the author to mention his complete address and phone number (Go Daddy Software).

  The postal address and phone number will only be required in cases of counter notification emitted by the offender or if the author initiates a legal proceeding.


  President Bill Clinton signed the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) on October 28, 1998. The law was designed to address problems in copyright laws created by evolving technology. The law was also passed to address international concerns regarding copyright. In 1996, the World Intellectual Property Organization (an agency of the United Nations) passed the Copyright Treaty and the Performances and Phonograms Treaty. This treaty provided for increased protection for copyrighted materials that are in digital form. Signers of the treaty agreed to implement laws to enforce the treaties. The United States is a signatory to the treaty, and the DMCA implemented the treaty on behalf of the U.S.

  DMCA goes beyond prior copyright infringement laws. It provided for enhanced penalties for copyright infringement on the Internet. DMCA also criminalizes production and dissemination of technology that is used to circumvent measures taken to protect copyright.

  Title I contains provisions that focus on conduct that is intended to circumvent technological measures protecting copyrighted works. It is illegal to “manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic any technology, product, service, device, component, or part thereof,” when its primary purpose is to circumvent “a technological measure that effectively controls access to” a copyrighted work. DMCA imposes criminal penalties for such circumvention.

  Circumvention devices may be either actual physical medium or digital files that allow for content protection devices put on films, videos, music CDs and the like. An example of unauthorized circumvention devices is the software utility DeCSS, which can break copy protection on DVDs. Using DeCSS, a movie can be decrypted and illegally copied on a computer’s hard drive. Two other circumvention devices are the so-called “black boxes” and macrovision defeators.


  Taylor Swift, McCartney Sign Petition for Digital Copyright Reform

  Taylor Swift, Paul McCartney and over 160 more artists and have signed a petition calling for a reform of the Digital Millennium Copyright Act.

  Robyn Beck/AFP/Getty, C Flanigan/FilmMagic/Getty

  Taylor Swift, Paul McCartney and Kings of Leon are among the 160 artists and record labels that signed a petition calling for a reform of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

  The petition, organized by music manager Irving Azoff, contends that YouTube provided a “safe harbor” for copyright infringement under the current writing of the DMCA, which was enacted in 1998 before the advent of the video streaming service, Billboard správy.

  The petition, which will publish in issues of Politico, Kopec and other Washington D.C.-based publications throughout the week, argues that the DMCA “has allowed major tech companies to grow and generate huge profits by creating ease of use for consumers to carry almost every recorded song in history in their pocket via a smartphone, while songwriters’ and artists’ earnings continue to diminish.”

  Súvisiace

  Meet the Disruptor Trying to Get Artists Paid for Streaming Music

  Súvisiace

  Xmas or Bust: The Untold Story of 'National Lampoon's Christmas Vacation'
  Country's 15 Highest Drug Odes

  Major labels have aligned with streaming services like Spotify, Apple Music and Tidal in the past. But a potential war is brewing between the labels and YouTube Universal’s contract with YouTube has already expired, although that label’s artists remain on the service while a new deal is negotiated. However, the major labels have stated that the DMCA has provided YouTube with unfair and unexpected leverage during negotiations.

  Since the DMCA was drafted in 1998, there was no way it could have predicted YouTube’s impact on the music industry, and therefore a “sensible reform that balances the interests of creators with the interests of the companies who exploit music for their financial enrichment” is needed, the petition states. The DMCA was signed into law by then-President Bill Clinton in an effort to update copyright law for the digital age, but technology has since usurped the law’s effectiveness.

  In April, a similar petition calling for DMCA reforms was published, but since then, some more major acts have lent their name to the cause.

  The battle against the DMCA and YouTube is being fought on multiple fronts, as recently Nine Inch Nails’ Trent Reznor criticized YouTube’s “very disingenuous” business model. “It is built on the backs of free, stolen content and that’s how they got that big,” Reznor, in the capacity of chief creative officer of Apple Music, said. “I think any free-tiered service is not fair. It&rsquos making their numbers and getting them a big IPO and it is built on the back of my work and that of my peers. That&rsquos how I feel about it. Strongly. We&rsquore trying to build a platform that provides an alternative — where you can get paid and an artist can control where their [content] goes.”

  In a statement, a rep for YouTube responded: “The overwhelming majority of labels and publishers have licensing agreements in place with YouTube to leave fan videos up on the platform and earn revenue from them. Today the revenue from fan uploaded content accounts for roughly 50 percent of the music industry’s YouTube revenue. Any assertion that this content is largely unlicensed is false.”


  Obsah

  Title I: WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act [ edit | upraviť zdroj]

  DMCA Title I, the WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act, amends U.S. copyright law to comply with the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted at the WIPO Diplomatic Conference in December 1996. The treaties have two major portions. One portion includes works covered by several treaties in U.S. copy prevention laws and gave the title its name. For further analysis of this portion of the Act and of cases under it, see WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act.

  The second portion is often known as the DMCA anti-circumvention provisions. These provisions changed the remedies for the circumvention of copy-prevention systems (also called "technical protection measures") and required that all analog video recorders have support for a specific form of copy prevention created by Macrovision (now Rovi Corporation) built in, giving Macrovision an effective monopoly on the analog video-recording copy-prevention market. However, section 1201(c) of the title clarified that the title does not change the underlying substantive copyright infringement rights, remedies, or defenses. The title contains other limitations and exemptions, including for research and reverse engineering in specified situations.

  Title II: Online Copyright Infringement Liability Limitation Act [ edit | upraviť zdroj]

  DMCA Title II, the Online Copyright Infringement Liability Limitation Act ("OCILLA"), creates a safe harbor for online service providers (OSPs, including ISPs) against copyright infringement liability, provided they meet specific requirements. OSPs must adhere to and qualify for certain prescribed safe harbor guidelines and promptly block access to alleged infringing material (or remove such material from their systems) when they receive notification of an infringement claim from a copyright holder or the copyright holder's agent. OCILLA also includes a counternotification provision that offers OSPs a safe harbor from liability to their users when users claim that the material in question is not, in fact, infringing. OCILLA also facilitates issuing of subpoenas against OSPs to provide their users' identity.

  Title III: Computer Maintenance Competition Assurance Act [ edit | upraviť zdroj]

  DMCA Title III modified section 117 of the copyright title so that those repairing computers could make certain temporary, limited copies while working on a computer. It reversed the precedent set in MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993).

  Title IV: Miscellaneous Provisions [ edit | upraviť zdroj]

  DMCA Title IV contains an assortment of provisions:

  • Clarified and added to the duties of the Copyright Office.
  • Added ephemeral copy for broadcasters provisions, including certain statutory licenses.
  • Added provisions to facilitate distance education.
  • Added provisions to assist libraries with keeping phonorecords of sound recordings.
  • Added provisions relating to collective bargaining and the transfer of movie rights.

  Title V: Vessel Hull Design Protection Act [ edit | upraviť zdroj]

  DMCA Title V added sections 1301 through 1332 to add a sui generis protection for boat hull designs. Boat hull designs were not considered covered under copyright law because they are useful articles whose form cannot be cleanly separated from their function. Ώ ] ΐ ]


  How to write a DMCA takedown notice?

  There is no official template to write a DMCA notice, but there are certain guidelines you should follow before writing a DMCA takedown notice. Take a look at these:

  • Provide the URL of the website hosting copyrighted content, mention the infringing material, and cite any other detail you have.
  • Cite the URL of the original content, its title, and other details.
  • Clearly state that you have a good faith belief that your content is infringed upon and you don’t permit usage of your copyrighted content and the information in the notice is correct.
  • Make a statement under penalty of perjury that all the information you have provided is accurate.
  • Include your contact information because it’s a legal notice.
  • Finish it off with your physical or electronic signature.

  It's is very important to provide the necessary details, statements, and disclosures and format them accordingly to ensure the success of your takedown notice. If you find it complicated or are unsure of the process, you may use our professional takedown service and we'll handle it for you.


  Provisions

  Title I: WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act

  DMCA Title I, the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted at the WIPO Diplomatic Conference in December 1996. The treaties have two major portions. One portion includes works covered by several treaties in U.S. copy prevention laws and gave the title its name. For further analysis of this portion of the Act and of cases under it, see WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act.

  The second portion (17 U.S.C. 1201) is often known as the DMCA anti-circumvention provisions. These provisions changed the remedies for the circumvention of copy-prevention systems (also called "technical protection measures") and required that all analog video recorders have support for a specific form of copy prevention created by Macrovision (now Rovi Corporation) built in, giving Macrovision an effective monopoly on the analog video-recording copy-prevention market. The section contains a number of specific limitations and exemptions, for such things as government research and reverse engineering in specified situations. Although, section 1201(c) of the title stated that the section does not change the underlying substantive copyright infringement rights, remedies, or defenses, it did not make those defenses available in circumvention actions. The section does not include a fair use exemption from criminality nor a scienter requirement, so criminal liability could attach even unintended circumvention for legitimate purposes. [3] The Unlocking Technology Act of 2013 was introduced to attempt to fix these oversights, which include prohibitions on unlocking one's own cell phone. [4] [5] However, no action was taken by Congress as of the end of 2013.

  Title II: Online Copyright Infringement Liability Limitation Act

  DMCA Title II, the Online Copyright Infringement Liability Limitation Act ("OCILLA"), creates a safe harbor for online service providers (OSPs, including ISPs) against copyright infringement liability, provided they meet specific requirements. OSPs must adhere to and qualify for certain prescribed safe harbor guidelines and promptly block access to alleged infringing material (or remove such material from their systems) when they receive notification of an infringement claim from a copyright holder or the copyright holder's agent. OCILLA also includes a counternotification provision that offers OSPs a safe harbor from liability to their users when users claim that the material in question is not, in fact, infringing. OCILLA also facilitates issuing of subpoenas against OSPs to provide their users' identity.

  Title III: Computer Maintenance Competition Assurance Act

  DMCA Title III modified section 117 of the copyright title so that those repairing computers could make certain temporary, limited copies while working on a computer. It reversed the precedent set in MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993).

  Title IV: Miscellaneous Provisions

  DMCA Title IV contains an assortment of provisions:

  • Clarified and added to the duties of the Copyright Office.
  • Added ephemeral copy for broadcasters provisions, including certain statutory licenses.
  • Added provisions to facilitate distance education.
  • Added provisions to assist libraries with keeping phonorecords of sound recordings.
  • Added provisions relating to collective bargaining and the transfer of movie rights.

  Title V: Vessel Hull Design Protection Act

  DMCA Title V added sections 1301 through 1332 to add a sui generis protection for boat hull designs. Boat hull designs were not considered covered under copyright law because they are useful articles whose form cannot be cleanly separated from their function. [6] [7]


  Why EFF is suing

  Suing on behalf of Huang and Green, EFF’s complaint argues that the wording of the statute requires the Library of Congress to grant exemptions for all conduct that is legal under copyright, including actions that rely on fair use, when that conduct is hindered by the ban on circumvention.

  Critically, the supreme court has given guidance on this question in two rulings, Eldred and Golan, explaining how copyright law itself is constitutional even though it places limits on free speech copyright is, after all, a law that specifies who may utter certain combinations of words and other expressive material.

  The supreme court held that through copyright’s limits, such as fair use, it accommodates the first amendment. The fair-use safety valve is joined by the “idea/expression dichotomy”, a legal principle that says that copyright only applies to expressions of ideas, not the ideas itself.Komentáre:

 1. Modraed

  The question is interesting, I will also take part in the discussion. I know that together we can come to the right answer.

 2. Ain

  Prekvapujúce, ale pravdivé. Váš zdroj je drahý. Aspoň na vlastnej aukcii by sa mohla predať za dobré peniaze.

 3. Burnard

  Gratulujem, že sa mi narodil syn!

 4. Nihn

  Tak sa to stáva. Túto otázku preskúmame.

 5. Kagakasa

  Škoda, že teraz nemôžem hovoriť – meškám na stretnutie. Ale vrátim sa - určite napíšem, čo si o tejto problematike myslím.

 6. Eorlson

  Rather amusing answer

 7. Tygozilkree

  I think this is a brilliant thought.

 8. Zafar

  Ospravedlňujem sa, ale nie dosť fit. Možno existujú možnosti?

 9. Matilar

  Ospravedlňujem sa, ale podľa môjho názoru nemáte pravdu. Poďme o tom diskutovať. Napíš mi v PM.Napíšte správu