Recenzia

Elasticita bodu versus elasticita oblúka

Elasticita bodu versus elasticita oblúka

01 z 06

Ekonomická koncepcia pružnosti

Guido Mieth / Moment / Getty Images

Ekonómovia používajú pojem pružnosti na kvantitatívne opísanie dopadu na jednu ekonomickú premennú (napríklad na ponuku alebo dopyt) spôsobenú zmenou inej ekonomickej premennej (napríklad na cenu alebo príjem). Táto koncepcia elasticity má dva vzorce, ktoré by sa dali použiť na jej výpočet, jeden sa nazýva bodová elasticita a druhý sa nazýva oblúková elasticita. Popíšme tieto vzorce a preskúmame rozdiel medzi nimi.

Ako reprezentatívny príklad budeme hovoriť o cenovej elasticite dopytu, ale rozdiel medzi bodovou elasticitou a oblúkovou elasticitou platí analogicky aj pre ostatné elasticity, ako je cenová elasticita ponuky, elasticita príjmu z dopytu, cross-price elasticita, a tak ďalej.

02 z 06

Základný vzorec elasticity

Základným vzorcom cenovej elasticity dopytu je percentuálna zmena v požadovanom množstve vydelená percentuálnou zmenou ceny. (Niektorí ekonómovia obvykle pri výpočte cenovej elasticity dopytu berú absolútnu hodnotu, iní ju však nechávajú ako všeobecne záporné číslo.) Tento vzorec sa technicky označuje ako „bodová elasticita“. V skutočnosti najviac matematicky najpresnejšia verzia tohto vzorca obsahuje deriváty a skutočne sa iba pozerá na jeden bod na krivke dopytu, takže názov má zmysel!

Pri výpočte bodovej elasticity na základe dvoch odlišných bodov na krivke dopytu však narazíme na dôležitú nevýhodu vzorca bodovej elasticity. Ak to chcete vidieť, zvážte nasledujúce dva body na krivke dopytu:

  • Bod A: Cena = 100, požadované množstvo = 60
  • Bod B: Cena = 75, požadované množstvo = 90

Keby sme počítali bodovú elasticitu pri pohybe pozdĺž krivky dopytu z bodu A do bodu B, dostali by sme hodnotu elasticity 50% / - 25% = - 2. Keby sme však počítali bodovú elasticitu pri pohybe pozdĺž krivky dopytu z bodu B do bodu A, dostali by sme hodnotu elasticity -33% / 33% = -1. Skutočnosť, že pri porovnávaní rovnakých dvoch bodov na tej istej krivke dopytu dostávame dve rôzne čísla, nie je príťažlivým prvkom bodovej elasticity, pretože je v rozpore s intuíciou.

03 z 06

„Metóda stredného bodu“ alebo elasticita oblúka

S cieľom napraviť nekonzistenciu, ktorá sa vyskytuje pri výpočte bodovej elasticity, ekonómovia vyvinuli koncept elasticity oblúka, ktorý sa v úvodných učebniciach často nazýva „metóda stredného bodu“. V mnohých prípadoch vyzerá vzorec pre elasticitu oblúka veľmi mätúci a zastrašujúci, ale v skutočnosti iba používa malú odchýlku v definícii percentuálnej zmeny.

Normálne je vzorec pre percentuálnu zmenu daný (konečná - počiatočná) / počiatočná * 100%. Vidíme, ako tento vzorec spôsobuje nezrovnalosti v bodovej elasticite, pretože hodnota počiatočnej ceny a množstva sa líši v závislosti od toho, akým smerom sa pohybujete pozdĺž krivky dopytu. Na korekciu nezrovnalosti sa v oblúkovej elasticite používa proxy pre percentuálnu zmenu, ktorá sa delí priemerom konečnej a pôvodnej hodnoty, a nie delením pôvodnou hodnotou. Okrem toho sa elasticita oblúka počíta presne rovnako ako bodová elasticita!

04 z 06

Príklad elasticity oblúka

Na ilustráciu definície pružnosti oblúka zvážme nasledujúce body na krivke dopytu:

  • Bod A: Cena = 100, požadované množstvo = 60
  • Bod B: Cena = 75, požadované množstvo = 90

(Všimnite si, že toto sú rovnaké čísla, aké sme použili v našom predchádzajúcom príklade elasticity. Je to užitočné, aby sme mohli porovnať dva prístupy.) Ak vypočítame elasticitu presunutím z bodu A do bodu B, náš proxy vzorec pre percentuálnu zmenu v požadované množstvo nám dá (90 - 60) / ((90 + 60) / 2) * 100% = 40%. Náš proxy vzorec pre percentuálnu zmenu ceny nám dá (75 - 100) / ((75 + 100) / 2) * 100% = -29%. Hodnota out pre elasticitu oblúka je potom 40% / - 29% = -1,4.

Ak vypočítame elasticitu presunutím z bodu B do bodu A, náš proxy vzorec pre percentuálnu zmenu v požadovanom množstve nám dá (60 - 90) / ((60 + 90) / 2) * 100% = -40%. Náš proxy vzorec pre percentuálnu zmenu ceny nám dá (100 - 75) / ((100 + 75) / 2) * 100% = 29%. Hodnota out pre elasticitu oblúka je potom -40% / 29% = -1,4, takže môžeme vidieť, že vzorec elasticity oblúka opravuje nekonzistenciu prítomnú vo vzorci bodovej elasticity.

05 z 06

Porovnanie bodovej elasticity a oblúkovej elasticity

Porovnajme čísla, ktoré sme vypočítali pre bodovú elasticitu a pre elasticitu oblúka:

  • Bodová elasticita A až B: -2
  • Bodová elasticita B až A: -1
  • Elasticita oblúka A až B: -1,4
  • Elasticita oblúka B až A: -1,4

Všeobecne platí, že hodnota elasticity oblúka medzi dvoma bodmi na krivke dopytu bude niekde medzi týmito dvoma hodnotami, ktoré sa dajú vypočítať pre bodovú elasticitu. Intuitívne je užitočné myslieť na elasticitu oblúka ako na druh priemernej elasticity v regióne medzi bodmi A a B.

06 z 06

Kedy sa používa Arc Elasticita

Bežnou otázkou, ktorú sa študenti pýtajú, keď študujú elasticitu, je, či majú pri výpočte problému alebo skúške vypočítať elasticitu pomocou vzorca bodovej elasticity alebo vzorca elasticity oblúka.

Ľahkou odpoveďou je, samozrejme, urobiť to, čo problém hovorí, ak špecifikuje, ktorý vzorec sa má použiť, a opýtať sa, ak to nie je možné, na otázku, či je to možné! Vo všeobecnejšom zmysle je však užitočné si uvedomiť, že smerový rozpor prítomný s bodovou elasticitou sa zväčšuje, keď sa dva body použité na výpočet elasticity od seba vzdialia, takže prípad použitia vzorca oblúka sa stáva silnejším, keď sú použité body nie tak blízko pri sebe.

Ak sú body pred a po blízko seba, potom je dôležité, ktorý vzorec sa použije, a tieto dva vzorce sa v skutočnosti zbiehajú na rovnakú hodnotu, pretože vzdialenosť medzi použitými bodmi je nekonečne malá.